ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ APLIKACE

V případě, že si přepravu objednáte prostřednictvím webové aplikace (kterou naleznete na webu https://taxipraha777.cz), zpracovává o Vás TAXI PRAHA 777 Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je do webové aplikace zadáte, a to: Oslovení (jméno nebo přezdívka) zákazníka, nástupní místo, výstupní místo (odkud a kam se pojede), telefonní číslo a identifikace telefonu (imei).
Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy – nezbytné osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS, nebo tel.hovorem Vám TAXI PRAHA 777 poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.
Současně TAXI PRAHA 777 zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI PRAHA 777 , přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI PRAHA 777 , kterými jsou zejména zájmy TAXI PRAHA 777 na vymožení plnění smluv s obchodními partnery TAXI PRAHA 777 , mimosoudní uplatňování nároků TAXI PRAHA 777 , uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI PRAHA 777 mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.
TAXI PRAHA 777 dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy TAXI PRAHA 777 , kterými je propagace služeb poskytovaných TAXI PRAHA 777.
Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby, konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři TAXI PRAHA 777 (jako jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro TAXI PRAHA 777 správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti TAXI PRAHA 777 (např. právníci, daňoví poradci apod.).
Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 2 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.
Vaše osobní údaje bude mít TAXI PRAHA 777 uloženy po dobu 11 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 11 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uchování dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany TAXI PRAHA 777 , budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 11 let dle předchozí věty později.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY PŘEPRAVY TELEFONICKY

V případě, že si přepravu objednáte telefonicky (objednávku můžete učinit na telefonním čísle dispečinku 312 202 404, 312 202 202 ), zpracovává o Vás TAXI PRAHA 777 Vaše osobní údaje, které jste při objednávce sdělil, a to v rozsahu: oslovení (jméno nebo přezdívka) zákazníka, oslovení cestujícího, nástupní místo, výstupní místo (odkud a kam se pojede) a telefonní číslo zákazníka popřípadě cestujícího.
Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné místo a prostřednictvím SMS nebo TELEFONICKY Vám TAXI PRAHA 777 poskytuje informace o zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna.
Současně TAXI PRAHA 777 zpracovává Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI PRAHA 777, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI PRAHA 777 , kterými jsou zejména zájmy TAXI PRAHA 777 na vymožení plnění smluv s obchodními partnery TAXI PRAHA 777, mimosoudní uplatňování nároků TAXI PRAHA 777, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI PRAHA 777 mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.
TAXI PRAHA 777 dále může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy TAXI PRAHA 777, kterými je propagace služeb poskytovaných TAXI PRAHA 777.
Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní řidiči vozidel taxi, obchodní partneři TAXI PRAHA 777 (jako jsou poskytovatelé telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty provádějící pro TAXI PRAHA 777 správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti TAXI PRAHA 777 (např. právníci, daňoví poradci apod.).
Identifikační a kontaktní údaje konkrétního provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje, které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení přepravy, se automaticky nejpozději po 2 hodinách od uskutečnění přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu řidiči předány.
Vaše osobní údaje bude mít TAXI PRAHA 777 uloženy po dobu 11 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 11 let vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uchování dle předchozí věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany TAXI PRAHA 777 , budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 11 let dle předchozí věty později.

Záznamy telefonních hovorů na telefonní číslo dispečinku

Telefonické hovory uskutečněné na telefonní číslo dispečinku ( 312 202 404, 312 202 202 ) jsou monitorovány a zaznamenávány (dále také jen „záznamy telefonních hovorů“), tzn. v případě, že si přepravu objednáváte telefonicky, je Váš telefonní hovor zaznamenán. Účelem pořizování záznamů telefonních hovorů je plnění smluv s obchodními partnery, zprostředkování objednávek přepravy vozidlem taxi či zajištění přepravy pro firemní zákazníky a ochrana práv a oprávněných zájmů TAXI PRAHA 777, zákazníků, firemních zákazníků i provozovatelů taxislužby (zejména za účelem prokázání existence a obsahu objednávky přepravy).
Současně TAXI PRAHA 777 zpracovává záznamy telefonních hovorů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků TAXI PRAHA 777, přičemž právním základem pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy TAXI PRAHA 777 , kterými jsou zejména zájmy TAXI PRAHA 777 na vymožení plnění smluv s obchodními partnery, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností TAXI PRAHA 777 mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními partnery, v souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se zpracováním osobních údajů apod.
Právním základem pro toto zpracování je plnění smluv s obchodními partnery a oprávněné zájmy shora uvedených subjektů (zejm. prokázání existence a obsahu objednávky přepravy).
Pořizování záznamů telefonních hovorů společností je smluvním požadavkem nezbytným pro řádné plnění smluv s obchodními partnery – provozovateli taxislužby, firemními zákazníky (záznamy telefonních hovorů prokazují existenci a obsah konkrétní objednávky přepravy vozidlem taxi).
Objednávku přepravy můžete učinit jiným způsobem než telefonicky (např. prostřednictvím mobilní aplikace či webové aplikace).
Případnými příjemci záznamů telefonních hovorů mohou být orgány činné v trestním řízení, soudy a orgány veřejné moci, městská policie, policie ČR, zákazník, cestující, firemní zákazník či provozovatel taxislužby (v souvislosti s reklamací objednávky či provedené přepravy) či subjekty provádějící pro TAXI PRAHA 777 správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení, případně též konzultanti TAXI PRAHA 777 (např. právníci apod.).
TAXI PRAHA 777 bude mít záznamy telefonních hovorů jako jejich správce uloženy po dobu 7 kalendářních měsíců. V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti se smluvním vztahem založeným smlouvami s obchodními partnery či v souvislosti s přepravou nebo se zpracováním osobních údajů, budou záznamy telefonních hovorů, které budou dle názoru TAXI PRAHA 777 v této souvislosti relevantní, ze strany TAXI PRAHA 777 uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uložení v délce 7 měsíců později.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ?

TAXI PRAHA 777 Vaše osobní údaje v žádném případě nepředává do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Obchodní podmínky/Podmínky zprostředkování přepravy společnosti TAXI PRAHA 777

1. Úvodní ustanovení
1.1 TAXI PRAHA 777 vydává tyto Podmínky zprostředkování přepravy (dále také jen „PP» a „OP»), na jejichž základě zprostředkovává přepravu osob nebo jejich vozidel, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných, a kterými se řídí veškeré právní vztahy takto vznikající, a to včetně právních vztahů se zprostředkováním přepravy souvisejících a navazujících. Tyto informace nejsou určeny pro veřejnou nabídku (nejsou to návrhy na uzavření smlouvy). Uvádíme vzorové ceny přepravců, spolupracujících s dispečerskou službou TAXI PRAHA 777. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění. V době, kdy se obrátíte na službu TAXI PRAHA 777 mohou přepravci účtovat jiné sazby, než jsou zde uvedené. Operátor vám vypočítá jízdné na základě sazeb přepravců platných v době podání objednávky a vystaví objednávku až poté, co bude výše jízdného Vámi schváleno. Objednávková služba TAXI PRAHA 777 nemá vůči zákazníkovi materiální ani jinou odpovědnost za jednání či nečinnost třetích osob — přepravce (pronajímatele), pokud nebylo vozidlo přepravce přistaveno dle objednávky, bylo přistaveno po uplynutí času doporučeného zákazníkem nebo pokud byla přeprava zákazníka provázena okolnostmi, které způsobily nebo mohly způsobit zákazníkovi materiální nebo jiné škody.
1.2 „Zprostředkováním přepravy» se rozumí obstarání příležitosti ze strany TAXI PRAHA 777 Zákazníkovi uzavřít smlouvu o přepravě, a to se smluvními partnery TAXI PRAHA 777. Při objednávání vozidla prostřednictvím dispečerské služby TAXI PRAHA 777, a to jakýmkoliv způsobem a s pomocí jakýchkoliv technických prostředků je zákazník obeznámen s následujícími podmínkami, pravidly a výhradami a přijímá tyto podmínky, pravidla a výhrady: TAXI PRAHA 777 zdarma poskytuje zákazníkovi dispečerské služby, ale přitom sám není pronajímatelem, přepravcem, vývozcem ani jiným účastníkem právních vztahů, ale pouze dispečerem, který předává objednávku a sděluje doporučenou cenu služby, která je utvářena na základě tarifních sazeb stanovených přepravci (pronajímateli), poskytujícími dané služby.
1.3 „Smlouvou o přepravě» se rozumí (i) smlouvy o přepravě osob (ii) smlouvy o přepravě vozidla (iii) smlouvy o přepravě zavazadel a zvířat, a to dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, případně smlouvu o provozu dopravního prostředku, smlouvu o pronájmu, dle příslušných ustanovení zákona a to vždy ve znění těchto PP. Smlouva o přepravě (smlouva o pronájmu) je uzavírána v písemné formě přímo mezi zákazníkem a přepravcem (pronajímatelem) před nastoupením do vozidla a má oboustrannou platnost. Povinnost poskytnout Zákazníkovi (cestujícímu, nájemci) dopravní prostředek v náležité kvalitě, splňující všechny technické normy a předpisy a dodržet přistavení vozidla v přiměřené lhůtě,spočívá na přepravci (pronajímateli), nikoliv na objednávkové službě TAXI PRAHA 777.
1.4 „Zákazníkem» se rozumí libovolná osoba, ať již fyzická nebo právnická, které TAXI PRAHA 777 zprostředkovává Přepravu, a to na základě její poptávky (rezervace). Při rezervaci zákazník sděluje požadovaný (doporučený) čas příjezdu vozidla přepravce (nejpozději 30 minut předem). Vozidlo může být přistaveno dříve, o příjezdu vozidla je zákazník informován objednávkovou službou TAXI PRAHA 777 prostřednictvím SMS nebo telefonátu automatického informátora. Zákazník musí nastoupit do vozidla v čase, který on sám doporučil pro přistavení vozidla, jinak bude nucen zaplatit přepravci prostoj. * Pokud vůz čeká na zákazníka při okamžité objednávce déle než 5 minut, nebo pokud v případě rezervace zákazník nastoupí do vozidla po uplynutí času, který doporučil pro přistavení vozidla, každá minuta prostoje bude uhrazena přepravci podle ceníku platného v den jízdy. * Vozidlo dopraví klienta do místa určení po trase nejkratší nebo optimální podle názoru přepravce. Pokud si zákazník bude během jízdy přát změnit trasu cesty nebo udělat zastávku, služba TAXI PRAHA 777 přepočítá jízdné na základě ceníku přepravce.
1.5 „Informačním systémem» se rozumí veřejně dostupný informační systém provozovaný TAXI PRAHA 777.
1.6 „Vozidlem» se rozumí vozidlo smluvního partnera TAXI PRAHA 777.
1.7 „Řidičem» se rozumí řidič Vozidla, který je oprávněn jednat se Zákazníkem ve věci uzavření Smlouvy o přepravě, ať již je Řidič Smluvním partnerem TAXI PRAHA 777 či zaměstnancem Smluvního partnera.
1.8 „Smluvním partnerem» se rozumí všechny právnické či fyzické osoby (OSVČ), podnikající na základě platné koncese v oblasti taxislužby, které pro Zákazníka poskytují přepravní služby, zprostředkované TAXI PRAHA 777. Služby — podnikatelská činnost, uskutečňovaná Zákazníkem na základě platných právních předpisů a týkající se přepravy cestujících a zboží silničními dopravními prostředky na základě smluv o přepravě nebo pronájmu apod
1.9 „Přepravou» se rozumí přepravní služby, jež na základě poptávky Zákazníka zprostředkuje pro Zákazníka TAXI PRAHA 777, a které Zákazníkovi poskytne Smluvní partner TAXI PRAHA 777.
1.10 „Aplikace» se rozumí softwarový program, realizující dispečink taxislužby a operační středisko.

2. Závaznost PP
2.1 Tyto OP/PP jsou pro Zákazníky a Smluvního partnera závazné od okamžiku, kdy se s nimi poprvé seznámili, a/nebo kdy je poprvé odsouhlasili, a/nebo kdy na ně bylo poprvé při jakékoliv komunikaci stran odkázáno

3. Uzavírání Smluv o přepravě
3.1 Zprostředkování Přepravy je Zákazníkovi obstaráno TAXI PRAHA 777 na základě poptávky Zákazníka, ať již ve formě komunikace vedené mezi Zákazníkem a TAXI PRAHA 777 cestou sms, emailové korespondence, www formuláře, telefonického hovoru, či jinak, přičemž veškeré náklady komunikace ohledně zprostředkování Přepravy si nese každá ze stran sama.
3.2 Obstaráním příležitosti Zákazníkovi uzavřít Smlouvu o přepravě ze strany TAXI PRAHA 777 nedochází k uzavření Smlouvy o přepravě.
3.3 Smlouva o přepravě je uzavřena mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem.
3.4 Smlouva o přepravě je uzavřena až okamžikem, kdy Zákazník s vědomím a za souhlasu Řidiče nastoupí do Vozidla, s výjimkou: (i) odvozu vozidel Zákazníka, kdy je smlouva uzavřena předáním vozidla Zákazníka Řidiči.
4. Podstatné náležitosti Smlouvy o přepravě:

I. Povinnosti Smluvního partnera respektive Řidiče
• Smluvní partner/Řidič se zavazuje chovat se k Zákazníkovi dle pravidel TAXI PRAHA 777 a jeho nejlepšího přesvědčení.
• Smluvní partner/Řidič se zavazuje pomáhat Zákazníkům se zavazadly, pakliže o to Zákazník požádá.

II. Povinnosti Zákazníka
• Zákazník je povinen dbát pokynů Řidiče ohledně zajištění bezpečnosti Přepravy i Přepravy samotné.
• Zákazník je povinen řádně užívat bezpečnostních pásů Vozidla po celou dobu chodu motoru Vozidla, a to počínaje nastoupením do Vozidla, tj. ještě před uvedením Vozidla do pohybu na počátku jízdy, až do okamžiku předcházejícího vystoupení z Vozidla, tj. nejdříve po ukončení jízdy Vozidla.
• Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je Zákazník povinen na pokyn Řidiče z Vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn nastoupit.
• Zákazníkovi při Přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
jakkoliv zasahovat do řízení Vozidla: pokyny Zákazníka, v jejichž důsledku by došlo (mohlo dojít) ke spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (porušení pravidel silničního provozu) a/nebo k porušení jiných právních předpisů, zejména požadavky týkající se zastavení Vozidla v místech označených dopravní značkou zákaz zastavení či vjezdu Vozidla do míst označených dopravní značkou zákaz vjezdu všech vozidel, jsou považovány za zásah do řízení Vozidla; nastupovat nebo vystupovat, pokud je Vozidlo v pohybu;
nastupovat do Vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil Řidič;
zdržovat se či jinak zasahovat do prostoru Řidiče;
znemožňovat či ztěžovat Řidiči bezpečný výhled z Vozidla;
otevírat dveře Vozidla během jízdy Vozidla, bránit jejich otevírání či zavírání;
bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní zařízení Vozidla;
používat či užívat omamné či jiné psychotropní látky;
stát, klečet, nebo ležet ve Vozidle;
pokládat zavazadla na sedadla;
vyklánět se z oken;
vyhazovat z Vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven;
chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč) či se chovat nepřístojně k Řidiči;
znečišťovat ostatní Zákazníky nebo Vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem;
poškozovat Vozidlo.

III. Cena za Přepravu
• Cenu za zrealizovanou Přepravu je Zákazník povinen uhradit (i) v hotovosti při ukončení jízdy, nebo (ii) bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu. Cena, jejíž kalkulaci provedla služba TAXI PRAHA 777 na základě ceníku přepravce, může být změněna přepravcem v případě zastávky na trase, prostoje nebo změny trasy požadované cestujícím, a to na základě ceníku přepravce.

5. Smlouva o přepravě osob
5.1 Řidič je oprávněn odmítnout Přepravu či vyloučit z Přepravy Zákazníka, dojde-li ze stran Zákazníka či osob jej doprovázejících k místu odjezdu zejména k slovnímu či fyzickému napadání Řidiče či poškozování Vozidla, rušení veřejného pořádku, nebo je-li Zákazník osobou, jejíž vzhled svědčí o celkové zanedbalosti způsobilé znečistit Vozidlo či přepravované osoby či zavazadla.
5.2 V případě mezinárodní přepravy je Zákazník povinen opatřit si a mít s sebou při přepravě nutné doklady (cestovní pasy, víza, ostatní doklady) a současně splnit veškeré podmínky pro vstup (vjezd), tranzit, či pobyt v dotčeném státě s tím, že je povinen podrobit se případným celním či jiným právním předpisů regulujícím vstup (vjezd), tranzit, nebo pobyt na území jiného státu. TAXI PRAHA 777 a/nebo Řidič není odpovědný za důsledky nesplnění požadavků kladených orgány cizího státu na Zákazníka ohledně jeho vstupu (vjezdu), tranzitu, nebo pobytu na jeho území dotčeného státu; odepřením vstupu (vjezdu) či pobytu na území jiného státu Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu škody vůči TAXI PRAHA 777 a/nebo Smluvnímu partnerovi/Řidiči či nárok na slevu z ceny Přepravy. Zákazník je povinen na požádání uhradit Smluvnímu partnerovi/ Řidiči veškeré náklady vzniklé Smluvnímu partnerovi/ Řidiči tím, že nesplnil předepsané či příslušnými orgány dotčeného státu požadované povinnosti ohledně jeho vstupu (vjezdu), tranzitu, či pobytu. Zákazník je povinen být osobně přítomen prohlídce jeho zavazadel a věcí, je-li jeho přítomnost příslušnými orgány umožněna; TAXI PRAHA 777 a/nebo Řidič nevzniká odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody vzniklé v důsledku toho, že Zákazník shora uvedenou podmínku nesplnil.
5.3 Osoby mladší 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Neprokáže-li Zákazník souhlas zákonného zástupce, je Řidič oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu o přepravě.
5.4 Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm jsou přepravovány pouze v dětské autosedačce s tím, že Zákazník se zavazuje oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm s dostatečným předstihem, nejméně však 12 hodin předem; shora uvedené neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby, dítě ovšem nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při Přepravě dítěte v obci ve vozidle taxislužby dětská autosedačka použita, dítě musí být umístěno na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.
5.5 Zákazníkům s omezenou pohyblivostí, vyžadujícím zvláštní péči s ohledem na jejich fyzický či duševní stav, se Řidič zavazuje poskytnout na předchozí požádání pomoc. 5.6 Není-li zabezpečen doprovod Zákazníka, kterému by s ohledem na jeho tělesný nebo duševní stav, případně věk mohlo hrozit nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, zranění, onemocnění či jiné újmy na zdraví, je Řidič oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu o přepravě.
5.7 Řidič/ TAXI PRAHA 777 neodpovídá za zásah vyšší moci (Řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, válečné stavy), nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci, na jejichž základě či v důsledku zásahu vyšší moci např. uletí Zákazníkovi letadlo apod.

6. Smlouva o přepravě zavazadel a zvířat
6.1 Má-li Zákazník zavazadlo, zavazuje se TAXI PRAHA 777 zprostředkovat přepravu zavazadla buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně; je-li zavazadlo přepravováno odděleně, TAXI PRAHA 777 se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla do místa určení. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě zavazadel (vždy včetně jejich obsahu), která by mohla ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo Přepravy, případně zavazadla (jejich obsah), která pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit přepravované osoby, zavazadla nebo Vozidlo. Dále Řidič oprávněn odmítnout přepravu zavazadel (jejich obsahu) snadno poškoditelných, křehkých či cenných (křišťálový lustr, apod.); Zákazník je současně povinen řádně a prokazatelně upozornit Řidiče na snadno poškoditelnou, křehkou či cennou povahu zavazadla či jeho obsahu, jinak Smluvní partner/Řidič nenese odpovědnost.
6.2 Zákazník je odpovědný za dohled nad zavazadlem přepravovaným v kabině Vozidla mimo zavazadlový prostor Vozidla.
6.3 Věci (látky) jejichž přeprava či nakládání s nimi podléhá zvláštním právním předpisům, jako jsou zbraně, střelivo, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození Vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat (dále jen „Nebezpečná zavazadla»), mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu TAXI PRAHA 777 /a nebo Smluvního partnera. Zákazník se zavazuje oznámit přepravu Nebezpečných zavazadel TAXI PRAHA 777 v rámci poptávky (rezervace) Přepravy. Platidla v české nebo cizí měně, cestovní šeky nebo peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investiční nástroje, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, anebo vysoce hodnotné komodity, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě 400.000,- Kč nebo vyšší, mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu v a/nebo Smluvního partnera. Zákazník se zavazuje oznámit přepravu výše uvedených hodnot TAXI PRAHA 777 v rámci poptávky (rezervace) Přepravy.
6.4 Živá zvířata mohou být přepravována pouze, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti Řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
6.5 Přepravované zvíře je Zákazník povinen zabezpečit tak, aby neznečistilo osoby, Vozidlo, či zavazadla a současně neohrozilo Řidiče a přepravované osoby, a to zejména postrojem, vodítkem a náhubkem. Je-li zvíře přepravováno v zavazadlovém prostoru, musí být přepravováno v dostatečně velké a pevné schránce s nepropustným dnem, která je určena k přepravě zvířat. Zákazník je odpovědný za náhradu škody způsobené přepravovanými zvířaty a zavazadly na Vozidlech či uvnitř Vozidel. 6.6 Jízdní kola, lyže, snowboardy, kočárky, invalidní vozíky, atp. mohou být přepravovány, jen pokud nedojde k poškození ostatních zavazadel či Vozidla, a je-li dostatečná přepravní kapacita Vozidla; Zákazník se zavazuje oznámit požadavek na přepravu shora uvedených zavazadel s dostatečným předstihem před zahájením Přepravy v rámci rezervace Přepravy.
6.7 Poškození, ztráta, odcizení zavazadla či jiných movitých předmětů musí být Zákazníkem prokazatelně oznámeny ihned po příjezdu do cílového místa a/nebo místa ukončení Přepravy, nebo- li před opuštěním Vozidla; na požádání Zákazníka je Řidič povinen se Zákazníkovi k jeho oznámení písemně vyjádřit. Bez písemného vyjádření nelze Zákazníkem škodu uplatňovat. Řidič/ TAXI PRAHA 777 neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované věci či samotného zavazadla, jednání Zákazníka, zásahu vyšší moci (Řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, válečné stavy), nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci.

7. Všeobecná ustanovení
7.1 Zákazníkovi nevzniká v souvislosti s Přepravou a na jejím základě právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil Řidič/Smluvní partner (např. dopravní nehoda, objížďka, nevhodný pokyn Zákazníka ohledně směru či trasy jízdy, neprůjezdná komunikace, kalamita a jiné nepředvídatelné události, či odstraňování jejich následků) či nefungování Aplikace. V případě nemožnosti uskutečnit objednávku která byla přijata telefonicky, nebo prostřednictvím aplikace na konkrétní datum a čas, je o této skutečnosti zákazník vždy informován s časovým předstihem minimálně 30 minut před plánovaným zahájením. Zákazník se muže rozhodnout, jestli ještě počká nebo objednávku zruší a zajistí dopravu jiným způsobem.
7.2 Řidič je oprávněn neuzavřít smlouvu o přepravě, případně od smlouvy o přepravě již uzavřené odstoupit, je-li cílová destinace nedosažitelná, nebo dosažitelná jen s mimořádným úsilím.
7.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi TAXI PRAHA 777 a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.
7.4 Veškeré právní vztahy vznikající mezi Smluvním partnerem/Řidičem a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.
7.5 Pro veškeré spory mezi TAXI PRAHA 777 a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných TAXI PRAHA 777 je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo TAXI PRAHA 777.
7.6 Pro veškeré spory mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných TAXI PRAHA 777 je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo TAXI PRAHA 777.
7.7 Znění těchto PP je vyhotoveno v českém jazyce; v případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.
7.8 Tyto PP jsou platné a účinné od 01.06.2020 a jsou zejména k nahlédnutí na Informačním systému TAXI PRAHA 777 s.r.o.